Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego foodmag.pl

Sklep internetowy foodmag.pl, dostępny pod tym samym adresm, prowadzony jest przez Katarzynę Wilkosińską, prowadzącą działalność nierejestrowaną zwaną dalej „sklepem”.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 1. Definicje

Konsument/ Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna  

Sprzedawca – Katarzyna Wilkosińska prowadząca działalność nierejestrowaną,

Użytkownik:

 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
 • osoba prawna, 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – zakładane przez Konsumenta, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Konsumenta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Konsumentom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

Towar – produkt, dostępny w Sklepie, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Administrator danych osobowych– Sprzedawca.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.foodmag.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Konsument zobowiązuje się  do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. 
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i  w oparciu o zasady, które zostały wskazane   w Polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Konsumentów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Konsumenta. Konsumeci mają możliwość w każdym momencie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego. 
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 8. Sprzedawca w celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W celu zabezpieczenia  i minimalizacji zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z sieci Internet, Konsument powinien zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 9. Korzystanie przez Konsumenta/Użytkownika ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Konsumenta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z wszystkimi treściami, które są zamieszczone na stronie Sklepu.
 10. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:ul. Wiejska 52; 46-030 Dębiniec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kasia@foodmag.pl
 3. Numer rachunku bankowego: Bank ING Śląski 59 1050 1171 1000 0097 9279 5016
 4. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo w opcji „zakupy bez rejestracji” (lub równoznacznej). 
 3. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Konsument ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 5. Konsument odpowiada za autentyczność oraz kompletność  pozostawianych przez siebie danych, które są konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży. 
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Konto Konsumenta, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter, które są dobrowolne  i nieodpłatne.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje, które są związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru) mogą być składane przez Konsumenta w szczególności: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e- mail wskazany w § 3 Regulaminu. Zaleca się również podanie przez Konsumenta w reklamacji informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Konsumenta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 8. W stosunku do danej reklamacji zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W celu realizacji tego uprawnienia, Klient wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: kasia@foodmag.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 11. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Konsument wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. 

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Do założenia Konta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a także hasło składające się ze wskazanej  w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówienia w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i nie jest obowiązkowe.
 4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracji. 
 5. Aby zalogować się na Konto Klient musi podać login i hasło- ustanowionych w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.
 6. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia Konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie na adresy, które są wskazane w § 3 Regulaminu lub bezpośrednio w panelu administracyjnym Konta przez samego Klienta.
 7. Klient, który posiada Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu. 

§ 6. Newsletter

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony,  w momencie zapisania się przez Konsumenta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego lub innej.
 2. Użytkownik lub Klient w ramach usługi Newslettera ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego, które ma dostęp do sieci Internet oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Aby korzystać z usługi Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Wyślij” (lub równoznaczny), a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej. 
 5. Użytkownik lub Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera. Odwołanie zgody następuje poprzez odznaczenia w panelu Klienta zgody na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach lub przesłanie żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 6. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach, które przewidziane są niniejszym Regulaminem.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że e-booki dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie e-booków przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8. Zasady składania Zamówienia

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” (lub równoznacznego).
 2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „zamawiam” (lub równoznaczny),
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji- wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP,
 5. Kliknąć przycisk „zamawiam” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 Regulaminu.
 7. Wypełnienie Formularza zamówienia danymi i naciśnięcie przycisku  „zamawiam” (lub równoznacznego) jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Klienta i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 8. Złożenie zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, a także po dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku, o którym mowa poniżej.
 9. Klient do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam” (lub równoznacznego) może samodzielnie modyfikować Zamówienie.

§ 9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Zakupiony produkt cyfrowy jest dostarczany na podany adres email przez Konsumenta.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatności elektroniczne: szybki przelew, blik


§10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem  a Sprzedawcą.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy  (jeśli jest to towar inny niż cyfrowy) oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 1. Po dokonaniu płatności, Konsument zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych e-booków uważa się za zawartą między Konsumentem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Konsument otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia Kupującego nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Produkt zostaje wysłany na wskazany przez Kupującego przy zakupie adres e-mail.
 4. Konsument wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z e-booka w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  – nie rozpowszechniać e-booka ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

§ 12. Reklamacja 

 1.  Umową Sprzedaży objęte są produkty cyfrowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

Reklamacja

 1. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 3. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): 
 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji- Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, 
 • określenie żądania Konsumenta jeżeli produkt był wadliwy:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
 • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 
 • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

§ 14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce  prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.
 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej  w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.11.2023